Tin chi tiết
Giá phòng
Giá tiền Tên loại phòng Số lượng phòng
800.000 đồng Phòng VIP 2
400.000 đồng Phòng thường 18
200.000 đồng Phòng karaoke 1
1.500.000 đồng Phòng hội nghị 1