Tin chi tiết
Loại phòng
Tên loại phòng Giá tiền Số lượng phòng
Phòng VIP 800.000 đồng 2
Phòng thường 400.000 đồng 18
Phòng karaoke 200.000 đồng 1
Phòng hội nghị 1.500.000 đồng 1